INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Uznání vzdělávací kultury migrantů

V této sekci představíme různé teorie vyvinuté Hallem a Hallem (1990)[1] a Trompenaarsem (1997)[2]. Jako modely dělají generalizace a neměly by být brány a interpretovány jako univerzální pravda. Každý jedinec má své zvláštnosti a musí se s ním zacházet s jeho vlastní jedinečností. Všechny modely, které jsou zde prezentovány jsou pouze nástroje, které pomáhají pochopit něčí jedinečnost.

HALL A HALL (1990)[3]; kontext odkazuje na “informace, která obklopují událost; je neoddělitelně spjata s významem této události”

Nízký kontext Vysoký kontext
Explicitní, jednoznačná a formální interakce Důraz na “mezilidskou chemii” a “řeč těla” / “slovo z úst”
Důraz na řízení času, termíny a dochvilnost Současné plnění úkolů/ menší důraz na řízení času
Práce a domácí život pevně oddělené Nejednoznačné rozdělení mezi domovem a prací
Obsah zprávy je důležitý Obsah zprávy je méně důležitý
Dohody založené na smlouvách Dohody založené na důvěře
Jednání poměrně rychlá Jednání relativně pomalá
Odbornost a výkonnost znamenají více než vztahy Význam navazování vztahů
Upřednostnění větší osobní prostor Upřednostnění zmenšení osobního prostoru a dotyku
Příklady: Skandinávie, Švýcarsko, Severní Amerika Japonsko, Asie, Latinská Amerika, Střední východ a jižní Evropa

Obrázek 3 Kontextové kontinuum různých kultur

Recognizing the educational culture of migrants

TROMPENAARS: SEDM ROZMĚRŮ1

Vztahy k ostatním

Univerzalismus vs zvláštnost

Co je důležité? Pravidla nebo vztahy?

Univerzalismus

Zvláštnost

Definice Lidé kladou velký důraz na zákony, pravidla, hodnoty a povinnosti. Snaží se jednat spravedlivě s lidmi na základě těchto pravidel, ale pravidla předcházejí vztahům. Lidé věří, že každá okolnost a každý vztah diktuje pravidla, podle kterých žijí. Jejich reakce na situaci se může změnit, na základě toho, co se děje v tuto chvíli, a kdo je zapojen.
Strategie Pomozte lidem pochopit, jak jejich práce navazuje na jejich hodnoty a přesvědčení.

Poskytněte jasné pokyny, procesy a postupy.

Dodržte sliby a buďte důslední.

Dejte lidem čas, aby se rozhodli.

Použijte objektivní proces, abyste se sami rozhodovali, a vysvětlete svá rozhodnutí, pokud se jedná o ostatní.

Dejte lidem autonomii, aby se sami rozhodovali.

Respektujte potřeby druhých, když se rozhodujete.

Buďte flexibilní v tom, jak se rozhodujete.

Udělejte si čas na budování vztahů a poznávání lidí, abyste lépe porozuměli jejich potřebám.

Zdůrazněte důležitá pravidla a zásady, které je třeba dodržovat.

Příklady USA, Kanada, Spojené království, Nizozemsko, Německo, Skandinávie, Nový Zéland, Austrálie a Švýcarsko. Rusko, Latinská Amerika a Čína.

Individualismus vs kolektivismus

Jak ukazujeme své emoce?

Individualismus

Kolektivismus

Definice Lidé věří v osobní svobodu a úspěch. Věří, že se rozhodujete sami a musíte se o sebe postarat. People believe that the group is more important than the individual. The group provides help and safety, in exchange for loyalty. The group always comes before the individual.
Strategie Chvála a odměna za individuální výkon.

Dejte lidem samostatnost při rozhodování a využívání jejich iniciativy.

Propojte potřeby lidí s potřebami skupiny nebo organizace.

Umožněte lidem být kreativní a poučit se ze svých chyb.

Chvála a odměna za skupinový výkon.
Nechvalte jednotlivce veřejně.

Umožněte lidem zapojit ostatní do rozhodování.

Vyvarujte se zvýhodňování.

Příklady USA, Kanada, Spojené království, Skandinávie, Nový Zéland, Austrálie a Švýcarsko. Latinská Amerika, Afrika a Japonsko.

Neutrální vs. afektivní vztahy

Dáváme přednost pracovat individuálně nebo ve skupině?

Neutrální

Afektivní

Definice Lidé se velmi snaží ovládat své emoce. Rozum ovlivňuje jejich činy mnohem více než jejich city. Lidé neprozrazují, co si myslí nebo jak se cítí. Lidé chtějí najít způsoby, jak vyjádřit své emoce, a to i spontánně, v práci. V těchto kulturách je vítáno a akceptováno projevovat emoce.
Strategie Efektivně spravujte své emoce.
Dávejte pozor, aby vaše řeč těla nevyjadřovala negativní emoce.

„Držte se bodu“ při jednáních a interakcích.

Pečlivě sledujte reakce lidí, protože se mohou zdráhat ukázat své skutečné emoce.

Otevřete se lidem a budujte důvěru a vztah.
Pomocí emocí sdělte své cíle.

Naučte se efektivně zvládat konflikty, než se stanou osobními.

Používejte pozitivní řeč těla
Mějte pozitivní přístup.

Příklady Spojené království, Švédsko, Nizozemsko, Finsko a Německo Itálie, Francie, Španělsko a země v Latinské Americe

Specifické vs. rozptýlené vztahy

Jak daleko se zapojujeme?

Specifické

Rozptýlené

Definice Lidé oddělují pracovní a osobní život. Ve výsledku věří, že vztahy nemají velký dopad na pracovní cíle, a přestože jsou dobré vztahy důležité, věří, že lidé mohou spolupracovat, aniž by měli dobrý vztah. Lidé vidí překrývání svého pracovního a osobního života. Věří, že dobré vztahy jsou zásadní pro splnění obchodních cílů a že jejich vztahy s ostatními budou stejné, ať už jsou v práci nebo se setkávají společensky. Lidé tráví čas mimo pracovní dobu s kolegy a klienty.
Strategie Buďte přímí a k věci.
Než se budete soustředit na posilování vztahů, zaměřte se na cíle lidí.

Poskytněte jasné pokyny, procesy a postupy. Umožněte lidem, aby jejich práce a domácí život byly oddělené.

Než se soustředíte na obchodní cíle, zaměřte se na budování dobrého vztahu.
Zjistěte co nejvíce o lidech, se kterými pracujete, a organizacích, se kterými obchodujete. Buďte připraveni diskutovat o podnikání při společenských příležitostech a mít osobní diskuse v práci.

Snažte se vyhnout odmítnutí pozvánky na sociální společenské akce.

Příklady Spojené státy, Spojené království, Švýcarsko, Německo, Skandinávie a Nizozemsko. Argentina, Španělsko, Rusko, Indie a Čína.

Dosažení versus připsání

Pracujeme na tom, abychom se dostali tam, kde jsme, nebo je to dáno prestiží/statusem?

Dosažení

Připsání

Definice Lidé věří, že jste to, co děláte, a podle toho zakládají vaši hodnotu. Tyto kultury si cení výkonu bez ohledu na to, kdo jste. Lidé věří, že byste si měli vážit toho, kdo jste. V těchto kulturách záleží na moci, titulu a pozici a tyto role definují chování.
Strategie Odměňte a náležitě uznejte dobrý výkon.

Tituly používejte pouze v případě potřeby.

Buďte dobrým vzorem.

Tituly používejte, zejména když objasňujete postavení lidí v organizaci.

Projevujte úctu k autoritám, zejména při rozhodování.

„Nevystavujte“ lidi s autoritou.

Nedovolte, aby vám váš úřad bránil ve správném výkonu ve vaší roli.

Příklady USA, Kanada, Austrálie a Skandinávie. Francie, Itálie, Japonsko a Saúdská Arábie.

Vztah k času:

Sekvenční/synchronní

Sekvenční

Synchronní

Definice Lidé mají rádi, aby události proběhly v pořádku. Kladou velký důraz na přesnost, plánování (a dodržování vašich plánů) a dodržování lhůty. V této kultuře „čas jsou peníze“ a lidé neocení, když je jejich plán narušen. People see the past, present, and future as interwoven periods. They often work on several projects at once, and view plans and commitments as flexible.
Strategie Zaměřte se na jednu aktivitu nebo projekt najednou.

Buďte dochvilní.

Dodržte termíny.

Nastavte jasné termíny.

Buďte flexibilní v tom, jak přistupujete k práci.

Umožněte lidem, aby byli flexibilní v úkolech a projektech, kde je to možné.

Zdůrazněte význam dochvilnosti a lhůt, pokud jsou klíčové pro splnění cílů.

Příklady Německo, Spojené království a USA Japonsko, Argentina a Mexiko.

Vztah k životnímu prostředí

Kontrolujeme životní prostředí, nebo ho necháváme na pospas osudu?

Vnitřní směr

Vnější směr

Definice

Lidé věří, že mohou ovládat přírodu nebo své prostředí, aby dosáhli cílů. To zahrnuje, jak pracují s týmy a v rámci organizací.

Lidé věří, že je ovládá příroda nebo jejich prostředí; k dosažení cílů musí pracovat se svým prostředím. V práci nebo ve vztazích se zaměřují na ostatní a vyhýbají se konfliktům, kde je to možné. Lidé často potřebují ujištění, že dělají dobrou práci.

Strategie Umožněte lidem rozvíjet své dovednosti a převzít kontrolu nad svým učením.

Stanovte si jasné cíle, se kterými lidé souhlasí.

Buďte otevření ohledně konfliktu a neshod a umožněte lidem zapojit se do konstruktivního konfliktu

Poskytněte lidem správné zdroje, aby mohly efektivně dělat svou práci.

Dejte lidem směr a pravidelnou zpětnou vazbu, aby věděli, jak jejich akce ovlivňují jejich životní prostředí.

Ujistěte lidi, že odvádějí dobrou práci.
Zvládejte konflikty rychle a tiše.

Udělejte vše, co je v jejich silách, abyste zvýšili důvěru lidí.

Balancujte negativní a pozitivní zpětnou vazbu.

Povzbuzujte lidi, aby převzali odpovědnost za svou práci.

Příklady Izrael, USA, Austrálie, Nový Zéland a Spojené království Čína, Rusko a Saúdská Arábie

Image 4 Trompenaars’ dimensions on culture

Trompenaars dimensions on culture

 

 

[1] Understanding Cultural differences

[2] Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business

[3] http://teaching.up.edu/bus511/xculture/Hall%20and%20Hall%201990,%20ch1.pdf