INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Výukové techniky: Dramatické a divadelní cvičení

 • Faktor #2: Diskriminace na základě etnického původu nebo náboženského vyznání

Na drama a divadlo lze pohlížet jako na účinný a přístupný nástroj pro řešení problémů týkajících se rovnosti, tolerance a začlenění a představují kreativní přístup k provokování studentů k účasti a vyjadřování se slovy nebo bez nich.

Drama je ideálním způsobem podpory sociálních změn a začlenění marginalizovaných skupin do společnosti. Existuje široká škála technik participativní dramatiky, které lze použít jako metodu učení i v takových situacích, které se jeví jako velmi obtížné pro podporu učení. Cvičení dramatu a divadla lze použít jako motivační faktor pro lidi s poruchami učení nebo nízkou motivací k učení. Mohou pomocí představivosti, snění, práce s tělem, symbolů, obrazů, výtvarného umění atd. Mohou odemknout a vynést na povrch mnoho různých životních zkušeností a pomoci jim je použít v individuálním procesu učení. Drama a divadlo lze také zavést do skupinového procesu, který rozvíjí sociální učení, emoční inteligenci, argument o hodnotách, duchovní myšlení, intuici a další dovednosti učení, které byly uznány jako základní prvky procesu učení. Participativní drama je považováno za demokratické a kritické zařízení pro učení, kde se „pedagogové“ i „žáci“ učí od sebe navzájem a přesněji se učí a spolupracují. („Drama: Cesta k sociálnímu začlenění“, University of Turku, Center for Extension Studies, Finsko)

Pedagogové využívající činoherní a divadelní cvičení musí podporovat vytváření prostředí, kde se každý cítí bezpečně a jsou podporovány klíčové zásady lidských práv, včetně spravedlnosti, respektu k lidské důstojnosti, respektu k odlišnosti, tolerance a rovnosti. To je zvláště důležité při práci s novou skupinou – pedagog musí vysvětlit a identifikovat pokyny pro spolupráci, aby vytvořil kreativní a bezpečný prostor.

Některé zásady, které musí respektovat celá skupina i pedagog, zahrnují:

 • Mluvení bez vzájemného vyrušení
 • Naslouchání jeden druhému, což naznačuje ochotu porozumět a jít dál
 • Respekt k sobě navzájem a k pedagogovi, včetně oceňování různých názorů a rozdílů
 • Nesouzení ostatních
 • Podporu každého, aby se aktivně účastnil
 • Pozitivní pracovní prostředí a vzájemná podpora
 • Dochvilnost a respekt k řízení času

Pokyny pro pedagogy využívající dramatická a divadelní cvičení:

 • Být vždy dobře připraven
 • Podporování transparentnosti a zajistění, aby byly účastníkům jasně vysvětleny cíle a procesy
 • Ujištění, že všechny hlasy jsou rovnoměrně slyšet, když máte rozmanitou účast se zastoupením široké škály přítomných tradic a geografických oblastí
 • Zajistění pracovního prostoru, který je soukromý, pohodlný a dostatečně velký, aby vyhovoval skupině
 • Pokuste se povzbudit debatu o obtížných otázkách, což je příležitost k dialogu a učení a může skupinu zaměřit na jasnost myšlení a snahu o pochopení různých perspektiv. Buďte však vždy připraveni na zvládání konfliktů a zajistěte, aby byly všechny názory vyslechnuty a prozkoumány.
 • Zajistění, aby se diskuse soustředila na myšlenky, nikoli na lidi, a aby bylo v pořádku, aby lidé měli různé pohledy a názory. Pokuste se na závěr shrnout všechny předložené argumenty.
 • Prokázání pozorné a empatické schopnosti poslechu
 • Kladení důrazu na otevřenost, experimentování, riskování a kreativitu

Níže uvádíme několik příkladů použití dramatických a divadelních cvičení:

1. DIVADLO FÓRUM
2. DOKONČETE OBRÁZEK
3. ŘEŠENÍ ROVNOSTI – MÝTY A FAKTA