INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: 3. Упражнение с портокали

Цели на обучението:

Да мотивира групата да изследва проблеми относно стереотипите и предразсъдъците;

Да запознаем участниците с разказването на истории.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 30 минути до 1 час

Необходими материали:

  • Флипчарт;
  • Портокали

Описание на дейността:

  1. Участниците сядат в полукръг около флипчарта, а фасилитаторът ги подканва да обмислят въпроса „Какви са портокалите?“. Докато участниците търсят думи, които описват портокала, фасилитаторът ги записва в списък на флипчарта (например „кръгли“, „оранжеви“ и т.н.).
  2. След това фасилитаторът разделя участниците в групи и подканва всяка група да вземе портокал от купчината на пода (трябва да има повече портокали от броя на участващите групи).
  3. Всяка група има десет минути, за да съчини история за своя портокал. След десет минути всяка група споделя своята история с останалите участници.
  4. След това фасилитаторът прибира обратно портокалите, поставя ги заедно на пода и ги разбърква. Един член от всяка група е помолен да „познае“ техния портокал. Обикновено всяка група няма проблем да идентифицира собствените си портокали, тъй като портокалите вече не са просто екземпляри, а индивиди с характеристики.
  5. След това участниците обсъждат какво е направило всеки от техните портокали уникален, например индивидуални маркировки, имена, личности, истории и т.н. След това подканете участниците да обмислят какво могат да научат от тази дейност по отношение на това как виждаме другите хора (напр. по-склонни ли сме да категоризираме, вместо да предприемаме по-смислени начини, по които можем да опознаем един индивид?).