INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Упражнения за разчупване на ледовете

  • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

При работата с мултикултурни групи от учащи се е много важно развиването на ефективни и подходящи взаимоотношения и взаимодействия между хора с различен произход и култура, както и в рамките на разнородни групи. Междукултурните компетенции позволяват споделяне на осведоменост за приликите и различията между хората, като по този начин се избягват рискове като поставяне в стереотипи и пренебрегване на културното многообразие. Хората от най-различен произход имат различен, но също толкова важен принос за междукултурната среща поради собствения си опит по отношение на раса, пол, религия и др. За да могат взаимодействията да протичат гладко и да се избягват недоразумения, неудобни ситуации и конфликти, както членовете на групата, така и техният преподавател трябва да са наясно с различните ценности, убеждения и нагласи, представени в тази специфична група.

Мултикултурна група от хора предполага представянето на различни култури, религии, националности, етнически групи и произход. Ето защо е важно преподавателят да „разчупи ледовете“, да се запознае с членовете на групата и да им позволи да се опознаят от самото начало. Дейностите за разчупване на ледовете могат да бъдат много ефективен начин за започване на учебна сесия, да помогнат на хората да се опознаят и да въведат различни културни идентичности в групата. Запознавайки се, участниците могат да станат по-ангажирани и активни в образователния процес и да повишат мотивацията си за учене. За да бъдат успешни, избраните дейности трябва да имат конкретни цели и да бъдат подходящи и удобни за всички участващи.

Дейностите за разчупване на ледовете обикновено се използват в началото на събитие, при среща, обучителна сесия, учебна група и т.н., когато хората не се познават добре или изобщо, но се срещат за конкретна, обща цел. Такива дейности могат да се използват, когато:

  • Участниците произхождат от различни среди
  • Преподавателят трябва да опознае участниците и да ги накара да се опознаят помежду си
  • Групата е новосформирана и хората в нея трябва да се свържат бързо, за да работят за постигане на обща цел
  • Темите за обсъждане са нови или чувствителни за всички или за част от участниците.

Дейностите за разчупване на ледовете трябва да са предразполагащи и да не са заплашителни за участниците. Като цяло те не трябва да изискват от хората да разкриват твърде много лична информация или да имат тесни физически контакти с други хора, тъй като това може да е стресиращо или неподходящо от културна гледна точка. Те не трябва да смущават участниците или да ги карат да се чувстват принудени да участват. Те също така не трябва да водят до прояви на неуважение към каквито и да било култури, религии, раси или полове. В края на всяко упражнение за разчупване на ледовете преподавателят трябва да обобщи наученото по време на дейностите и да започне дискусия, като подкани групата за коментари и отзиви.

Има много упражнения за разчупване на ледовете, всяко от които служи за различни видове цели. По-долу са дадени няколко примера за такива упражнения, които могат да бъдат полезни за запознаване с идентичността, културното многообразие, стереотипите и приобщаването.

1. Игра с имена – културен шок
2. Купа с плодове / всеки, който…
3. Упражнение с портокали