INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Съпричастие

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

По-добро разбиране на проблемите, които, дори да не са наши, могат да бъдат

Необходими материали:

 • лист хартия;
 • химикалка.

Описание на дейността:

 1. Всеки участник трябва да напише на празен лист хартия някаква трудност, с която се сблъсква в междуличностните си отношения и не би искал да изложи устно в полупублична среда.
 2. Координаторът събира документите и ги смесва.
 3. След жребий, документите се вземат от участниците, които приемат като свои описаните в тях проблеми.
 4. Проблемът се изчита на глас и се предлага решение.
 5. Намерението не е да задавате въпроси или да обсъждате.
 6. След като всички документи са прочетени и са получени предложения за решения, координаторът трябва да зададе на групата въпроси като:
  • Другият разбра ли проблема ви?
  • Как се почувствахте, когато видяхте проблема си описан?
  • Разбирате ли проблемите на всеки от другите?
  • Как се почувствахте спрямо групата?

По този начин всеки има възможност да се постави на мястото на другия, защото по-доброто разбиране на поведението и чувствата им е от съществено значение за развитието на съпричастността, необходима за живот в рамките на група.