INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: 3 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАВЕНСТВОТО — МИТОВЕ И ФАКТИ

Цели на обучението:

Да изследва темите за антирасизма, многообразието, равенството между половете и правата на човека.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 1 до 2 часа

Необходими материали:
• Флипчартове
• химикалка.

Описание на дейността:

 1. Първа част:
  • Преподавателят приканва групата да седне в кръг и на флипчарт изписва думите „дискриминация“ и „равенство“.
  • Участниците са подканени да затворят очи и да помислят какво означават думите за тях.
  • След минута участниците отварят очи и размишляват на глас, като произнасят думи или фрази във връзка с „дискриминация“ и след това „равенство“.
  • Преподавателят записва думите и фразите на флипчарта, за да изгради речник във връзка с думите „дискриминация“ и „равенство“.
  • На участниците може да бъдат зададени въпроси като „За кои групи сте убедени, че са подложени на дискриминация?“, „Някакви групи, към които принадлежите, подложени ли са на дискриминация?“, „По какъв начин са подложени на дискриминация другите групи?“, „Какви чувства предизвиква у вас фактът, че сте обект на дискриминация?“, и т.н.
 2. Втора част:
  • Преподавателят поставя три големи листа хартия на пода в срещуположните ъгли на стаята. На тях ясно са изписани думите „Мит”, „Факт” и „Не съм сигурен”.
  • Преподавателят изчита поредица от твърдения, свързани с определена тема (антирасизъм, равенство между половете, дискриминация, толерантност и др.), а участниците трябва да изразят степента си на съгласие или несъгласие по отношение на всяко твърдение, като отидат и застанат до избрания от тях лист хартия на пода.
  • След всяко изказване преподавателят може да прикани участниците да коментират защо избират да застанат там, където са, и да се опитат да убедят другите да променят мнението и позицията си.
  • След коментари участниците могат да променят позицията си, особено ако чуят валиден или убедителен аргумент.
  • В това упражнение всеки има право да изразява своето мнение, без да бъде обект на осъдително, обидно или пренебрежително отношение.