INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Драматични и театрални етюди

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Драмата и театърът могат да се разглеждат като ефективен и достъпен инструмент за решаване на въпроси относно равенството, толерантността и приобщаването и представляват творчески подход за провокиране на учащите се да участват и да изразяват себе си, със или без да използват думи.

Драмата е идеален начин за насърчаване на социалните промени и включването на маргинализирани групи в обществото. Съществува широк спектър от драматични техники за участие, които могат да се използват като метод на обучение дори и в такива ситуации, които изглеждат много трудни за насърчаване на обучението. Драматичните и театрални етюди могат да се използват като мотивиращ фактор за хора с трудности при ученето или слаба мотивация за учене. Те могат да отключат и изведат на показ много различни житейски преживявания, чрез използването на въображение, мечти, телесни упражнения, символи, изображения, визуални изкуства и др. и да помогнат за използването им в индивидуален учебен процес. Драмата и театърът също така могат да бъдат въведени в групов процес, който развива социално обучение, емоционална интелигентност, аргументи за ценности, мислене в духовно отношение, интуиция и други умения за учене, които са признати като основни елементи в процеса на обучение. Приобщаващата драма се счита за демократично и критично средство за учене, където и „учителите” и „учениците” се учат един от друг и по-точно учат и работят заедно. (“Драмата: Път към социално приобщаване”, Университет в Турку, Център за разширени изследвания, Финландия)
Преподавателите, използващи драматични и театрални етюди, трябва да насърчават създаването на среда, в която всеки се чувства в безопасност, и да насърчават ключови принципи на правата на човека, включително справедливост, уважение към човешкото достойнство, зачитане на различието, толерантността и равенството. Това е особено важно при работа с нова група – преподавателят трябва да обясни и определи насоките за съвместна работа, за да създаде творческо и безопасно пространство.

Някои принципи, които трябва да се спазват от цялата група и от преподавателя, включват:

 • Да се говори, без да се прекъсват останалите
 • Взаимно изслушване, което предполага готовност за разбиране и продължаване нататък
 • Да се проявява взаимно уважение и уважение към преподавателя, включително оценяване на различни мнения и различия
 • Да не се съдят другите
 • Насърчаване на всички да участват активно
 • Положителна работна среда и взаимна подкрепа
 • Точност и отчитане на управлението на времето

Указания за преподаватели, използващи драматични и театрални етюди:

 • Винаги бъдете добре подготвени
 • Насърчете прозрачността и се уверете, че целите и процесите са ясно обяснени на участниците
 • Уверете се, че всички гласове се чуват еднакво, когато имате разнообразно участие с представителство от широк спектър присъстващи традиции и географски области
 • Уверете се, че работното пространство е уединено, удобно и достатъчно голямо, за да побере групата
 • Опитайте се да насърчите дебатите по трудни въпроси, което е възможност за диалог и учене и може да фокусирате групата по отношение на яснота на мисленето и работа за разбиране на различни гледни точки. Въпреки това винаги бъдете готови за управление на конфликти и гарантирайте, че всички възгледи са изслушани и разгледани.
 • Уверете се, че дискусията се фокусира върху идеите, а не върху хората, както и че е добре хората да имат различни възгледи и мнения. Опитайте се да завършите, като обобщите всички представени аргументи.
 • Покажете вежливост и добронамереност по време на изслушване
 • Поставете акцент върху откритостта, експериментирането, поемането на риск и творческото отношение

По-долу са дадени някои примери за използване на драматични и театрални етюди:

1 ФОРУМЕН ТЕАТЪР
2 ЗАВЪРШЕТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕТО
3 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАВЕНСТВОТО — МИТОВЕ И ФАКТИ