INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Теория: Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието

Какво е интеркултурализъм?[1]

Интеркултурността е съвкупността от взаимоотношения и взаимодействия между различни култури, породени от срещи или конфронтации, описани като междукултурни. Това е откритият и почтителен обмен на мнения между индивиди и групи от различен етнически, религиозен, езиков и национален произход на основата на взаимното разбиране и уважение. Такъв диалог е от решаващо значение за насърчаване на толерантността и разбирането, за предотвратяване на конфликти и засилване на социалното сближаване.

Компетенциите за участие в междукултурния диалог трябва да бъдат научени, практикувани и поддържани.

Междукултурната комуникация е много трудна практика и ако преподавателите не са добре подготвени, те ще се обезкуражат или ще се провалят въпреки доброто си желание. Подобряването на ефективността на процеса на езиковото обучение ще мотивира възрастните мигранти да се включат в обучението.

Насърчаването на интеркултурализма ще помогне на преподавателите, работещи с мигранти, да извлекат голяма полза от подходящо повишаване на осведомеността и обучение в духа на принципите и практиките на интеркултурализма в езиковото обучение и по този начин да подобрят качеството на своите услуги.

Какво е толерантност?

Толерантността е търпимост, разбиране и приемане на всичко различно. Толерантността е необходима във всички сфери на живота, както и на всяко ниво и на всеки етап, тъй като играе жизненоважна роля за установяване на мир и любов, от най-малката група до най-висшата част на обществото.
Способността да приема нечии различия може да има положителен ефект върху благополучието на човека. Толерантността премахва собствените бариери и позволява на човек да мисли по-разкрепостено и да се радва на по-голям вътрешен мир.
Насърчаването на толерантността е много важно днес, тъй като носи чувство на уважение, индивидуалност, многообразие и мир сред всички. Толерантността е хармония в различията.

Какво е многообразието?

В културната сфера многообразието е източник на обогатяване. Следователно незнанието за ползите от многообразието е основна пречка за междукултурните действия.

Насърчаването на многообразието е много полезно, защото показва начините, по които хората са еднакви и различни. Измеренията на многообразието включват раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, език, култура, религия, умствени и физически способности, социална класа и имиграционен статус.

[1] https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_EN.asp?