INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Теория: Включване в процеса на обучение на възрастни мигранти чрез интерактивни подходи

Обучението на възрастни, за разлика от това на децата, се решава чрез отчитане на личното участие и опита на учащите се. Възрастните учащи имат различен подход към обучението. Докато достигнете зряла възраст и придобиете житейски опит, вие най-вероятно сте отговорни за собствения си успех и сте напълно способни да вземате свои собствени решения, след като разполагате с необходимата информация.

Андрагогията е процесът на подпомагане на възрастните да учат.

Думата идва от гръцкото andr , което означава човек, и agogus , което означава водач. Докато педагогиката се отнася до преподаването на деца, където възпитателят е фокусната точка, андрагогията измества фокуса от учителя към учащия. Възрастните учат най-добре, когато акцентът е върху тях и те имат контрол върху своето обучение.

Майкъл Ноулс[1], пионер и привърженик на образованието за възрастни, пише повече от 200 статии и книги за образованието за възрастни. Той определя пет принципа, които наблюдава при обучението на възрастни в най-доброто му проявление:

 1. Възрастните разбират защо е важно да знаят или правят нещо.
 2. Те имат свободата да учат по свой начин.
 3. Ученето е опит.
 4. За тях е правилното време да учат.
 5. Процесът е положителен и обнадеждаващ .

Принципи на обучението на възрастни

 1. Възрастните са автономни и съсредоточени в себе си.
 2. Възрастните са натрупали база от житейски опит и знания.
 3. Възрастните са ориентирани към целите.
 4. Възрастните са ориентирани към приложимостта.
 5. Възрастните са практични.
 6. Възрастните, както е при всички учащи се, трябва да получават уважение.

За да насърчим включването в процеса на обучение на възрастни мигранти, ние трябва да уважаваме различния им произход и да ги почитаме, да ги оценяваме като ценен член на общността.

Възрастните са най-заинтересовани от изучаването на предмети, които имат непосредствено значение и влияние върху тяхната работа или личен живот. Възрастните учащи се трябва да видят как учебните предмети ще им помогнат в реалния живот, но ако не е така, те няма да се интересуват от процеса на обучение.

Специфични нужди, които трябва да вземат предвид преподавателите

Най-необходимите теми за тази част са:

 • Да се отнасят към всички еднакво
 • Познаване на всякакви табу теми / на културата и религията на участниците
 • Да успеят да обединят групата!
 • Личен подход
 • Насърчаване на МНОГООБРАЗИЕТО
 • Зачитане на езиковото ниво

Обучаващите трябва да предприемат четири стъпки, когато работят с различни групи мигранти:

 1. Различни хора
 2. Разбиране на различията
 3. Възприемане на различията
 4. Оценяване на различията

four steps

Без тях процесът на обучение няма да има никакви ползи. Въз основа на това трябва да се разработи учебен комплект.

Всички хора в класната стая имат общи цели. Ако погледнете приликите и разликите, ще се обогатите от друга гледна точка и ще създадете нови идеи.

Адаптирани техники

 • Драматични и театрални игри,
 • Упражнения за разчупване на ледовете,
 • Дейности, свързани с изображения и импровизации,

[1] https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html