INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Симулации на реални житейски ситуации

  • Фактор №1: Езикови и комуникационни бариери

Методът за изучаване на чужд език чрез симулиране на реални житейски ситуации дава възможност на учащите се да общуват ефективно и по подходящ начин в различни ситуации от ежедневието, в които е вероятно да се окажат. По време на уроците учениците научават полезни фрази, които могат да прилагат веднага в реални житейски ситуации извън класната стая. Участниците получават задачи, които изискват решаване на някакъв проблем, като използват собствения си житейски опит и характер.

Симулациите са полезни, мотивиращи, ангажиращи дейности, които осигуряват стимули за обучаващите се да използват езика, който изучават, в практически и важни ситуации. Този практически аспект, осигурен от метода за симулиране на реални житейски ситуации, е много полезен за всички изучаващи чужди езици, но е особено важен за мигрантите, които учат езици, тъй като такива уроци могат да им осигурят не само езикови умения, но и знания за културата, традициите и самата страна, чийто език изучават.

Този вид неформален начин на обучение не само намалява стреса на учащите и създава по-спокойна атмосфера за общуване и учене, но също така предлага възможности за целенасочено практикуване на езиковите умения в автентични контексти. Следователно това може да доведе до по-ефективен напредък и лично удовлетворение в процеса на езиковото обучение.