INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Взаимно обучение

  • Фактор №1: Езикови и комуникационни бариери
  • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Взаимното обучение представлява двупосочна, реципрочна дейност, която е предназначена да бъде взаимно изгодна и включва обмен на знания, идеи и опит между участниците. То може да бъде описано като начин на взаимозависимост или взаимно обучение, основаващ се на постоянно взаимодействие на учителя и учащия и на учащия с други учащи. Взаимодействието протича под формата на комуникация, която може да включва знаци, звуци, думи, погледи, фрази, истории, телесен контакт, писма и много други специфики.

Взаимното обучение включва различни модели на обучение, включително такива, при които по-напредналите ученици преподават на по-новите ученици или ученици от една и съща година си помагат взаимно както относно съдържанието на курса, така и при лични въпроси. Други модели на взаимно обучение могат също да бъдат дискусионни семинари, частни групи за изследване, консултации, схеми за партньорска оценка, съвместна работа по проекти, групови дейности, наставничество на работното място и дейности в общността.

Взаимното обучение може успешно да се прилага в процеса на езиковото обучение, особено за развиване на комуникативни езикови умения и вербална практика. Това е добър модел за изучаване на езици за конкретни цели, тъй като позволява персонализиран подход и подкрепа за езици, за които липсват подходящи учебни материали, пригодени за конкретни групи обучаващи се.

Взаимното обучение е подходящо както във формална образователна среда, така и в повече неформални контексти, включващи доброволци със знания по съответния език. В този контекст взаимното обучение може да бъде полезно и за хора от различен етнокултурен произход, като подпомага интеграцията на мигранти и социалното приобщаване.

Основаното на културата взаимно обучение включва партньори с различен културен произход и може да се счита за най-ефективния подход за придобиване на културни и междукултурни компетенции. В групи с различен културен произход и със значителни езикови бариери този модел развива не само междукултурни компетенции, но и социални компетенции, които са много необходими. Освен това основаното на културата взаимно обучение може да се използва за борба със стереотипите в рамките на обучаващата се група или обществото като цяло. На индивидуално ниво основаното на културата взаимно обучение оказва въздействие върху емоционалните и социалните умения и отключва т.нар. „Реципрочна уязвимост“ между учащите.

Основаният на културата подход е особено полезен за ниско образованите и / или хората в неравностойно положение с ограничен достъп до учебен процес. Основаното на културата взаимно обучение не само предоставя възможности на учащите се да обсъждат въпроси, но също така им предоставя възможности да обогатят емоционалната си интелигентност, да разбират по-добре културния произход на своите партньори и по този начин да разберат по-добре техните действия и мотивации. Основаните на културата подходи в комбинация с методите на взаимно обучение откриват нови възможности за насочване към проблемите на политическата и социалната интеграция и за подбуждане към социално-културен диалог.