INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Принципи на езиковото обучение

Таксономията на Бенджамин Блум (1956 г)[1] класира учебните цели на когнитивната област в шест нива, вариращи от най-простото (основата на пирамидата) до по-сложното (върхът на пирамидата).

Първото ниво, ЗНАНИЯ, представлява обработка на информация по прост начин, с прости операции като: идентифициране, изброяване, разделяне. Прилага се в повечето упражнения за самооценка, като въпроси с множество отговори или тип “вярно или грешно”.

Следващият етап, РАЗБИРАНЕ , се отнася до обработката на информация. Учащият, който, разбира, е в състояние да възстанови информацията, като я преформулира или даде пример. Въпросниците с множество възможности за избор и упражненията за намиране на съвпадение са подходящи за работа на това ниво.

Нивото на ПРИЛОЖЕНИЕ означава учащият се да практикува правило, метод или да мобилизира знания в обичайна ситуация. По този начин достигаме границите на упражненията за самооценка, които рядко позволяват създаване приложими ситуации.

Етапът на АНАЛИЗ е инструмент за ниво: правило, метод. Стремим се да разберем какви са неговите компоненти и как работят. Предложените за учащия дейности са отворени дейности, които трябва да бъдат коригирани от преподавател.

Когато в конкретна ситуация обичайните правила и методи вече не дават резултат, е необходимо да се коригират съществуващите инструменти или да се предложат нови. Изготвянето на инструменти и нови теории са на нивото на СИНТЕЗА .

ОЦЕНЯВАНЕТО означава преценка. Учащият упражнява възможността да прави предположения и да оценява качествата на даден продукт чрез критерий.

Изображение 1 Таксономия на Блум [2]

Principles of Language Learning

[1] https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/

[2] https://www.teachthought.com/learning/what-is-blooms-taxonomy-a-definition-for-educators/