INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Обезсърчаващи фактори

Съгласно анализа на потребностите има пет основни обезсърчаващи фактора.

Фактор №1: Езикови и комуникационни бариери (65%)

Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия (54%)

Фактор №3: Социално-икономически пречки (социален статус, бедност и др.) (47%)

Фактор №4: Липса на умения на преподавателя за справяне с мултикултурни групи (40%)

Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици) (37%)

Този резултат показва, че езиковото обучение трябва да бъде много повече от преподаването на думи, фрази и граматика

Преподавателите трябва да са наясно, че много от участниците ще са преживели дискриминация въз основа на етническата си принадлежност или религия. По-специално участници със следния етнически произход твърдят, че са имали такива преживявания:
Субсахарска Африка (100%), Мароко (81%), Виетнам (60%) и Ирак (44%)

Затова преподавателите трябва да създават атмосфера на равенство и разбирателство. Трябва да има дейности за запознаване с произхода и културата на другите, както и с културата на приемащата страна. Участниците от Ирак и Сомалия твърдят, че преподавателите трябва да насърчават културната диверсификация на курсовете. За тези мигрантски групи признаването и оправомощаването на всички хора в процеса на обучение, насърчаването на почтителното и признателно отношение към многообразието сред хората, осъзнаването на предразсъдъците и дискриминацията и подкрепата за критичното мислене и насърчаването и укрепването на капацитета за действие срещу дискриминация са важни цели за преподавателите в сферата на образованието за възрастни.

Дейности:

 • Културна информираност
 • “Сблъсък" с реалността
 • Абигейл
 • Взаимно обучение
 • Дървото на живота
 • Можете ли да обменяте ценности?
 • Смяна на очилата
 • Съпричастие
 • Домакинска динамика
 • Драматични и театрални етюди
 • Ролеви игри

Социално-икономическите пречки трудно могат да бъдат преодолени с помощта на преподавателите. Изходът от бедността е образованието. Този фактор беше определен като изключително обезкуражаващ за сирийците (100%), мигрантите със субахарски произход (83%) и тези от Латинска Америка (63%), но и всички останали етнически групи, освен румънците, заявиха, че този фактор е важен за тях.
Случаите с мигранти, които са постигнали целите си, откриват нови перспективи и спомагат за повишаване на мотивацията за учене.

Изглежда тревожно, че липсата на умения сред преподавателите да се справят с мултикултурните групи се нарежда сред най-често срещаните 5 обезкуражаващи фактора за обучаващите се мигранти. Анализът на нуждите показва високи стойности на този фактор сред виетнамските участници (60%), руските участници (50%), мароканските участници (54%), украинските участници (44%) и участниците от Субсахарска Африка (42%). Но участници от Латинска Америка (27%), Ирак (22%) и Сомалия (20%) също посочват този фактор. Участниците от Чечения и Ирак желаят преподавателите да се отнасят към всички еднакво.

 • Постоянното обучение и отразяването на тези умения за водене на групи трябва да бъдат част от всяка професионална кариера в образованието за възрастни. Познаването на етническия произход, потребностите от обучение и обезкуражаващите фактори за участниците също е жизненоважно за постигане на целите на курса и за по-нататъшно преодоляване на социално-икономическите пречки чрез образование.

Чувството за изключване в групата учащи се появява като обезсърчаващ фактор номер 5. Участниците от следните етнически среди отговориха, че се чувстват изключени: виетнамци (60%), мароканци (54%), иракчани и украинци (и 44%) и от Субсахарска Африка (42%). Участниците от Ирак и Русия желаят да се отделя време в началото на курса, за да може групата да се опознае.

Почти всички етнически групи очакват уважение в класната стая. Участниците от Афганистан, Чечения, Ирак, Румъния и Сирия желаят приятелство в класната стая. Сътрудничеството и отзивчивостта е особено важна за участниците от Афганистан, Чечения и Ирак. Чеченци, иракчани и сомалийци отговориха, че за тях е важно да се приема мнението на другите.

Сформирането на група, която е стабилна и силна в борбата с трудностите, е от съществено значение за постигане на една обща цел, напр. придобиване на сертификат за изучаване на език. Ето защо методите, които да накарат участниците да се чувстват изслушани и забелязани, са много полезни. Следващите две дейности помагат да се намерят начини за изразяване на проблеми, желания и трудности в групата или процеса на обучение.

Поради това фасилитаторите трябва да отделят време, за да могат участниците да се опознаят, и да включат дейности за укрепване на групата, особено в началото на курса, както и по време на текущите курсове.

Дейности:

 • Анонимност
 • Паркинг
 • Кулата
 • Подарени думи
 • Предизвикателство с желирани бонбони
 • Упражнения за разчупване на ледовете
 • Можете ли да обменяте ценности?
 • Домакинска динамика
 • Генератор на решения