INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Насърчаване на ориентацията и участието на учащите в процеса на обучение

Преподавателите са основни участници в процеса на приобщаване, които трябва да бъдат в състояние да идентифицират конкретни потребности от обучение и да разширят участието на мигрантите в час. Уважението към културата, езиците и ценностите също играе важна роля в нашето поведение.

Обучаващите трябва да приемат четири стъпки, когато работят с различни групи мигранти:

  1. Различни хора
  2. Разбиране на различията
  3. Възприемане на различията
  4. Оценяване на различията

Чрез настоящия междукултурен учебен комплект езиковите преподаватели ще придобият набор от междукултурни умения, които да прилагат в работата си с мигранти, както и нови подходи и мотивационни стимули за включване на мигрантите в процеса на обучение, като обръщат специално внимание на техните културни и социални специфики и нужди.