INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Избягване на сблъсък на култури и междукултурни неразбирателства

Анализът на нуждите на различни групи мигранти ни позволява да разберем по-добре механизмите на диалог в мултикултурна среда и да избегнем блокиране на ситуацията в процеса на обучение. Следователно е необходимо да се вземе предвид разбирането на собствената култура и културите на другите, за да се развие (както се нарича) междукултурна осъзнатост в мултикултурен контекст.

Междукултурната осъзнатост означава способност за разбиране на собствената култура, както и на културите на други хора, като идентифицирате както приликите, така и разликите между тях.

Тези прилики и разлики могат да бъдат по отношение на ценности, убеждения или поведение. Разбирането на хората е начин за изграждане на междукултурни отношения. Освен това ограничава погрешните разбирания, които може да съществуват [1].

Това, което мигрантите очакват от фасилитаторите в класната стая, е:

  • Да се отнасят към всички еднакво
  • Да познават всякакви теми„табу” въз основа на произхода на учащите
  • Да управляват отделни групи учащи в класната стая
  • Внимателен и индивидуален подход към всеки учащ
  • Основни познания за културите и религиите
  • Насърчаване на културната диверсификация
  • Зачитане на езиковото ниво
  • Различен етнос и произход

[1] https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-awareness.html