INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Езикови нужди на възрастните мигранти

През последните десетилетия познаването на езика на приемащата държава се превърна в чувствителна тема за европейските страни. Това се отразява в редицата публични политики и законодателства, които подчертават необходимостта от знаене на езика за кандидатстване за пребиваване и за придобиване на гражданство. Политиците непрекъснато описват езика като необходим за правилна и успешна интеграция.

Не трябва да се забравя, че хората мигрират със своя образователен и езиков произход. В случай на група от възрастни мигранти, хората се различават по социално, образователно и културно ниво.

Така че, няма еднозначен отговор за езиковите нужди на мигрантите. Езиковото обучение трябва да се съсредоточи върху постигането на очакваните резултати за всеки отделен случай, за да може да помогне на мигрантите да осъществят социалната си интеграция.

Отчитането на културните особености на мигрантите и потребностите в процеса на обучение ще мотивира и насърчава възрастните учащи се мигранти бързо да постигнат напредък в адаптацията и езиковото обучение.