НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА ИМИГРАНТИ

Наръчникът е разработен за подобряване на междукултурните умения на обучители с цел подобряване на качеството на езиковото обучение, което те предоставят на имигранти. Инструментът предоставя теория и практика за междукултурния елемент в езиковото обучение, както и насоки за работа в междукултурна среда.

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
Interactive Space