Вярно / Грешно: Моля, отговорете на въпросите с Вярно (зелено) или Грешно (червено)

Тази дейност има отношение към дискриминационен фактор #2: Дискриминация на базата на етническа или религиозна принадлежност.

Тази дейност не изисква осигуряването на много материали.

Тази дейност не дава възможност на участниците да се поставят на мястото на другите.

Тази дейност помага на участниците, които не се чувстват уверени, да се изразяват устно.